VOP

KVU s.r.o. – Všeobecné obchodné podmienky

Pre všetky dodávky a zákazky platia výlučne následovné VOP, ak nebolo dohodnuté inak. KVU s.r.o. ďalej len ako dodávateľ.

§ 1. Ponuky a ceny

1. Ponuky a ceny sú nezáväzné, keď nie sú výlučne ako záväzné označené. Ceny sa chápu ako neto, ex work, bez balenia a neobsahujú DPH. DPH sa účtuje podľa zákonom stanovenej výšky. V normálnom prípade obsahujú ceny clo, dane a iné verejné poplatky. V prípade,že nastane ich zmena počas plnenia výkonu dodávateľa, je dodávateľ oprávnený jeho ceny o zmenené položky zodpovedajúc upraviť. Pri malej objednávke (menej ako 50 EUR) si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať prirážku.

2. Ceny v iných menách ako EUR sa zakladajú na prepočte cudzej meny ku EUR, podľa kurzu SNB ku dňu poslednej ponuky. V prípade, že sa tento kurz v čase od dátumu ponuky až po nabehnutí na účte dodávateľa zmení, zmení sa zodpovedajúc aj cena. V prípade, že bola objednávka vypracovaná priamo bez ponuky, berie sa za prepočtový kurz v deň potvrdenia objednávky dodávateľom.

§ 2. Objednávky

1. Všetky objednávky sú zo strany objednávateľa voči dodávateľovi záväzné a musia byť v písomnej forme. Prípadné ústne objednávky je potrebné potvrdiť obratom písomnou formou. Zo strany dodávateľa nastáva povinnosť plnenia predmetu objednávky až po jeho potvrdení objednávky objednávateľovi písomnou formou. Dodávateľ je oprávnený objednávku odmietnúť a to aj bez udania dôvodu. Po potvrdení objednávky nie je objednávateľ oprávnený objednávku stornovať.

2. V prípade zrušenia objednávky objednávateľom po potvrdení objednávky dodávateľom, má dodavateľ právo požadovať finančné odškodnenie a to až do výšky hodnoty patričnej objednávky.

3. Dodatočné zmeny zákazky/objednávky oprávňujú dodávateľa s tým spojené náklady fakturovať objednávateľovi/kupcovi.

§ 3. Dodacia lehota

1. Dodacia lehota začína plynúť až dátumom písomného potvrdenia objednávky dodávateľom. Základnou podmienkou na začatie plynutia lehoty dodávky je vyjasnenie všetkých technických a obchodných podmienok.

2. Lehota dodávky je splnená, keď tovar opustí prevádzku dodávateľa do ukončenia lehoty dodávky, respektíve je pripravený na expedíciu ale nemôže byť vyexpedovaný z dôvodov ktoré nezapríčinil dodávateľ.

3. V prípadoch, ktoré dodávateľ nemôže odvrátiť, ako napr. prírodné pohromy, štrajk, krádež, mobilizácia, úradné zásahy alebo vyššia moc, sa lehota dodávky predlží o dobu trvania menovaných udalostí a dobu, ktorú dodavateľ potrebuje nevyhnutne pre obnovenie dodávky. Toto predĺženie lehoty dodávky sa týka aj prípadov, keď je aj niektorý zo subdodávateľov dodávateľa postihnutý uvedenými udalosťami. Nároky na škodu sú vylúčené.

§ 4. Vyhotovenie / prevedenie predmetu dodávky

1. Dodávateľ navrhne a ponúkne predmet objednávky na základe údajov odberateľa ako napr.: technickej dokumentácie, výkresov, materiáloveho prevedenia, parametrov výkonu, konzultácie atď.

2. V prípade, že dodávateľ považuje aspoň jeden zo zadaných údajov za nevhodný resp. nagatívne ovplyvňujúci funkčnosť predmetu objednávky a upozorní na to odberateľa a odberateľ napriek takémuto upozorneniu bude trvať na pôvodnom riešení, môže sa to prejaviť v podmienkách prevádzky a obmedzenia záruky na predmet dodávky.

3. Technické údaje, konštrukčné riešenie, popis výrobku, vzhľad výrobku, váha, rozmery a iné prvky produktov a výkonov sú z dôvodu neustáleho technického vývoja meniteľné a zákazník/obchodný partner je povinný ich akceptovať, ak takéto zmeny nezmenia signifikantne pôvodný účel a použitie tovaru.

§ 5. Platobné podmienky

1. Faktúra sa vystavuje, ak nie je v ponuke alebo v potvrdení objednávky uvedené inak, pri expedícii tovaru alebo po ukončení prác. Ak sa jedná o objednávku nad 10.000,– EUR ja platobný kalendár nasledovný: 1/3 pri potvrdení objednávky 1/3 pri hlásení pripravenosti k vyexpedovaniu resp. ukončení 50% prác a 1/3 po vystavení konečnej faktúry. Fakturácia zálohových faktúr na nákup materiálu je možná. Splatnosť faktúr je 14 dní netto od dátumu vystavenia. Pri omeškaní platby je dodávateľ oprávnený požadovať úroky z omeškania vo výške najmenej 4% za rok nad úrokovou sadzbou SNB.

2. Dodávateľ má vlastnícke právo na tovare resp. môže zamedziť užívateľskému právu na zariadeniach a tovare ním dodaných, opravených, servisovaných, spustených do prevádzky atď., až do úplného vyplatenia tovaru alebo prevedených prác objednávateľom.

3. Vzájomné zarátavanie faktúr/záväzkov/pohľadáviek je možné výlučne len s dodaveľovým písomným súhlasom alebo po právoplatnosti ev. súdneho rozhodnutia.

§ 6. Montáž / Uvedenie do prevádzky / Servis

Na tieto práce sa vzťahujú montážne a servisné predpisy jednotlivých výrobcov.

§ 7. Záruky

1. Na všetky práce a tovar sa vzťahujú zákonom a výrobcami určené záručné lehoty. Podmienkou je dodržanie všetkých skladovacích, inštalačných, prevádzkových a servisných predpisov jednotlivých výrobcov.

2. Objednávateľ je povinný pri viditeľných závadách okamžite, najneskôr ale do 3 dní od dodávky, písomne informovať dodávateľa. Ak objednávateľ túto povinnosť nesplní, stráca nárok na záručnú opravu resp. výmenu.

3. Pri všetkych ostatných závadách je objednávateľ povinný odstaviť týkajúce sa zariadenie z prevádzky a obratom písomne informovať dodávateľa. Objednávateľ nie je oprávnený zasahovať do zariadenia, ktoré spadá pod záruku.

4. Záručná doba začína plynúť vyexpedovaním tovaru resp. ukončením prác. Záruka sa nevzťahuje na závady, ktoré vznikly z dôvodov nesprávnej inštalácie, prevádzky alebo zaobchádzania a na bežné opotrebovanie zariadenia alebo jeho častí. Takisto sa nevzťahuje záruka, nárok na odškodnenie a ušlý zisk na všetky následovné škody, ktoré boli eventuálne spôsobené dodaným zariadením. Nároky z eventuálnych závad sa vzťahujú len na vadné časti zariadenia.

Prevedie dodávateľ na základe reklamácie a žiadosti objednávateľa merania, opravy, výmeny dielov a iné výkony a prejaví sa, že zo strany dodávateľa takáto povinnosť nebola daná, je objednávateľ povinný všetky náklady spojené s týmito činnosťami uhradiť dodavateľovi.

§ 8. Transport

1. Transportné riziko je na strane objednávateľa a to aj v prípadoch, že bol uzavretý kontrakt na základe franko alebo s dopravou. Objednávateľ môže požiadať dodávateľa o poistenie tovaru na náklady objednávateľa. V takomto prípade je dodávateľ povinný žiadosti objednávateľa vyhovieť.

2. Voľba balenia a druhu prepravy tovaru je vecou dodávateľa. Zákazník má právo požadovať balenie a druh dopravy podľa jeho predstavy. V prípade, že sa takto rozhodne, musí to uviesť písomne v objednávke. Dodavateľ je povinný takejto požiadavke vyhovieť.

§ 9. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto VOP platia výlučne pre všetky ponuky, dodávky, výkony a obchodné prípady. Pre dodávateľového obchodného partnera sú záväzné aj v tom prípade, keď neboli priložené ku ponuke, ale boli už súčasťou ponúk tomu istému objednavateľovi v minulosti. Zásadne platí, že objednávateľ s nimi súhlasí a ich akceptuje, ak nedá ešte pred objednávkou tovaru/prác/služieb písomný nesúhlas. Pri nesúhlase objednávateľa s VOP dodávateľa nie je dodávateľ povinný objednávku akceptovať a môže ju zamietnuť.

2. Obchodné podmienky nášho zákazníka/obchodného partnera sa neuplatňujú a to aj v tom prípade, že sme im v jednotlivých prípadoch neprotirečili. Obchodné podmienky zákazníka/obchodného partnera sa neuplatňujú aj v prípade, keď reaguje dodávateľ na podklady a dokumenty zákazníka/obchodného partnera, ktoré obsahujú jeho obchodné podmienky.

3. Pri eventuálnych rozporoch, ktoré vzniknú z plnenia dodávok a obchodných prípadov je miesto súdu sídlo dodávateľa.

4. Prípady, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto VOP, sa budú riešiť podľa platného obchodného zákonníka. Platí výlučne právo Slovenskej republiky.

5. V prípade, že sa niektorý bod týchto VOP prejaví ako neplatný, neznamená to, že sú všetky ostatné podmienky neplatné. Dodávateľ a objednávateľ budú hľadať vzájomne také riešenie, ktoré bude pôvodnej podmienke najbližšie.

Dodávateľ si vyhradzuje pravo zmeny týchto VOP.

Jakubov, 10.01.2015